Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.9.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Utorok: sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Streda:sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, spomienka

Štvrtok: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sobota: Svätých anjelov strážcov, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať podielové knihy a kalendáre na rok 2022 v kancelárii farského úradu.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka pre chudobných na Kube. Vopred vysluvujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45. Štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Podmienky pre verejné slávenie bohoslužieb.

Od pondelka,

20.9.2021

epidemické opatrenia

sedieť len na vyznačených miestach (žlté značky)

kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

povinný zoznam účastníkov, preto po vstupe do kostola vložiť do škatuľky pri katolíckych novinách meno s tel. kontaktom

(prípadne e-mail)

po 14 dňoch sa lístky skartujú

Viac informácii o Covid automate pre kostoly na tkkbs.sk

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.9.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Andreja Kima a Pavla Hasanga, mučeníkov, spomienka

Utorok: sv. Matúša, apoštola, sviatok

Štvrtok: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať podielové knihy a kalendáre na rok 2022 v kancelárii farského úradu.

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

Od pondelka, 20. septembra sa menia pravidlá pre účasť na bohoslužbách. Pravidlá schválené Vládou SR prinášajú rozlíšenie, ktoré stanovuje tri možnosti vytvorenia spoločenstva veriacich na bohoslužbách. Prvá možnosť je spoločenstvo jako základ bez rozlišovania, či je alebo nie je niekto očkovaný, testovaný alebo má prekonaný covid, čiže otvorené pre všetkých. Rozhodli sme sa, že zostvávame stále otvorený pre všetkých a preto musí zniesť aj niektoré limity. Môžeme využívať 25 percent kapacity nášho kostola, ale je nevyhnutný zoznam účastníkov. Nakoľko platí zákon o ochrane osobných údajov, prosíme, aby tí, ktorí prídu na sv. omšu priniesli na malej kartičke napísané meno s telefónnym kontaktom (prípadne e-mail), vložili ho do škatuľky pri katolíckych novinách. Po skončení sv. omše budú tieto kontakty vložené do obálky, ktorú musíme uchovať 14 dní. Po 14 dňoch budú skartované. Chápeme, že ide o istú komplikáciu a preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Viac informácii nájdete na stránke tkkbs.sk

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.9.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok: Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Streda: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Štvrtok: sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na upratovaní kostola pred hodami.

Dnes popoludní z príležitosti hodov v našom farskom kostole bude otvorené naše farské múzeum pod kostolom v čase od 15:00 do 17:00. Vstup je voľný a nie potrebné sa predtým prihlásiť. K dispozícií je aj autor výstavy, ktorý ponúka výklad.

Dnes po sv. omšiach je hodová ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Stredu, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.9.2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Košických mučeníkov, spomienka

Streda: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Štvrtok: Výročie posviacky farského kostola vo Vrakuni, slávnosť

Nedeľa: Najsvätejšieho mena Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Štvrtok, 9.9. si pripomíname výročie posviacky nášho farského kostola. Ide o najväčšiu slávnosť v chráme. Za zvyčajných podmienok pri návšteve nášho kostola v tento deň je možné získať úplné odpustky.

Budúcu nedeľu slávime titul nášho farského kostola – Mena Preblahoslavenej Panny Márie. Pri tejto príležitosti bude sobotu a nedeľu popoludní otvorené naše farské múzeum pod kostolom v čase od 15:00 do 17:00. Vstup je voľný a nie potrebné sa predtým prihlásiť.

Sobotu, 11. septembra, budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých o 10:00. Kostol bude otvorený od 9:45. Pripomíname, že sviatosť pomazania chorých môžu prijímať tí veriaci, ktorí majú vážne zdravotné problémy, alebo vyšší vek. Sviatosť pomazania chorých sa môže prijímať viac krát počas života.

Piatok 10. septembra bude dopoludnia od 10:00 upratovanie kostola pred hodami. Prosíme, kto môže, aby prišiel pomôcť. Vopred ďakujem za Vašu obetavosť.

Budúcu nedeľu bude hodová ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary