Rekonštrukcia kaplnky

Priebeh rekonštrukčných prác na kaplnke farského kostola Mena Panny Márie vo Vrakuni

História kaplnky farského kostola Mena Panny Márie, v tom čase filiálneho kostola, siaha do roku 1879 keď bola vystavaná. V minulosti kaplnka prešla menšími ale aj väčšími rekonštrukciami. Medzi tie veľké patrí rekonštrukcia v roku 1982 a v roku 1994. Nie všetky postupy a materiály, ktoré počas týchto rekonštrukcií použili boli vhodné. Použité boli aj nevhodné materiály, ktoré sa po čase ukázali ako nevhodné a škodiace stavbe. Napríklad v roku 1982 bola aplikovaná do interiéru a exteriéru nevhodná vápenno-cementová omietka, v interiéri bola aplikovaná priamo na starú vápennú omietku. Roky mala stavba problémy zo vzlínavou vlhkosťou azda aj preto sa rozhodli v roku 1982 namontovať na strechu odkvapový systém. Problém ale nastal s odvedením dažďovej vody. Namiesto odvedenia vody ďalej od stavby nechali ju odtekať vedľa steny k základom. Tým pádom problém s vlhkosťou sa zhoršil a aj sa objavili statické problémy.

Pri rekonštrukcii v roku 1994 sa riešili statické problémy, ktoré boli vtedy zastabilizované. Na kaplnke vymenili odkvapový systém, ale podtekanie dažďovou vodou žiaľ nevyriešili. Zvody boli znova vyústené pod základy kaplnky a stavbu znova začala podmáčať dažďová voda. Na fasádu, na starú nevhodnú omietku dali ďalšiu novodobú, nevhodnú vzduch neprepúšťajúcu omietku s armovacou sieťkou. Dôsledkom toho stavba z vonkajšej strany nebola odvetrávaná. Postupne vzlínavá vlhkosť začala prenikať do muriva a začala sa prejavovať v interiéri, ale aj v exteriéri. Omietka s armovacou sieťkou sa začala odúvať a opadávať. Po jej opadnutí sa na stene nachádzala pleseň.

Stav pred rekonštrukciou

Technický stav kaplnky aj keď sa to na prvý pohľad nezdá je zlý. Po vizuálnej obhliadke sa zistili viaceré problémy, ktoré bolo treba začať riešiť.

  • problém zo vzlínavou vlhkosťou
  • neodvedená dažďová voda od stavby
  • statické problémy
  • zatekanie do veže na viacerých miestach
  • zlý technický stav krovu – napadnutie drevokazným hmyzom
  • napadnutie krovu a stien plesňou

Pred pár rokmi bol interiér kaplnky nanovo vymaľovaný. Po vymaľovaní o 2-3 roky stena v interiéri už bola mokrá a plesnivá.

Zatečené strecha a časť veže na povale počas dažďa.

Detail zatekania zo strechy s tvorbou plesne.

Zatečená podlaha na povale s tvorbou plesne.

Zatečená podlaha a elektrické káble na povale.

Presakujúca voda z povaly na strop chóru kaplnky.

Problémy s vlhkosťou v interiéri po 2-3 rokov od výmaľby.

Detail poškodenia mokrej steny.

Najhoršia časť bola v rohu, kde roky podtekala dažďová voda.

Mokrá stena v rohu kaplnky.

Detail mokrej steny vo výške 2 metrov.

Potrebné bolo riešiť problémy, ktoré sa dali rýchlo zrealizovať a neboli finančne náročné. Podniknuté boli tieto kroky.

  • Interiér kaplnky sa začal pravidelne vetrať.
  • Vymenený bol odkvapový systém – dažďová voda, ktorá podtekala pod základy bola zvedená od kaplnky.

Nakoľko sa vlhkosť postupne rozširovala rozhodlo sa, že sa pristúpi k sanácii vlhkosti. Pred začatím sanácie bolo potrebné vykonať obhliadku a odkonzultovať s odborníkmi aký spôsob sanácie vlhkosti zvoliť. Zvolila sa jednoradová chemická injektáž. Potrebné bolo práce zadeliť do troch etáp. Keďže rekonštrukčné práce na veľkých stavbách sú finančne náročné rozhodli sme sa vykonať práce, ktoré nie sú vysoko odborné, svojpomocne vďaka čomu sme ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Nakoľko kaplnka je aj zapísaná medzi pamätihodnosti našej mestskej časti bolo potrebné zvoliť taký systém prác, materiálov a postupov, ktoré nenarušia autentickosť tejto stavby, ale jej prinavrátia v najväčšej možnej miere svoj pôvodný vzhľad.  

Prvá etapa

Prvá etapa rekonštrukcie sa začala v lete v roku 2021. Práce sa začali odstránením omietky na po obvode kaplnky, aby sa umožnila následná injektáž. Po obití omietky sa zistilo, že tehla na niektorých miestach bola enormne vlhká. Následne sa začalo s výkopovými prácami nakoľko bolo potrebné zistiť v akom stave sú základy. Základy sa museli odkopať aj preto, že na steny pod úrovňou terénu sa neskôr aplikoval hydroizolačný náter. Vďaka aj týmto výkopovým prácam sa zistilo, že kaplnka nie je postavená na staršej stavbe, alebo starších základoch. Vyvrátila sa tak hypotéza, že kaplnka je postavená na starobylých základoch staršej sakrálnej stavby. Po odkopaní za zistilo, že základy boli poškodené zrejme aj v  dôsledku stavebnej činnosti pri stavbe nového kostola, ale hlavne počas neustáleho podmáčania základov. Najhoršie na tom bol nárožný pilier pri kostole. Pri prácach sme natrafili aj na staré základy sakristie a prístavby. Pôvodne sa plánovala spraviť okolo kaplnky drenáž na odtekanie dažďovej vody. Ale po viacerých konzultáciách s pamiatkarmi aj statikmi sme sa rozhodli drenáž nezrealizovať. Namiesto toho bolo potrebné staticky zabezpečiť celú stavbu nakoľko na viacerých miestach vykazovala statické problémy. Základy tak boli zabetónované špeciálnym vodou odpudivým betónom. Na jeseň sa začala sanácia vlhkosti chemickou injektážou. Počas práce sa zistilo, že vlhkosť v murive je veľmi vysoká. Po dokončení injektáže boli steny po obvode stavby natreté hydroizolačným náterom. Po vyschnutí náteru na stenu po obvode bola pripevnená drenážna fólia. Po obvode stavby pri stene bol daný štrk makadam. Odstránením omietky zo sokla sa murivo začalo postupne sušiť a vetrať. Ďalej bolo potrebné zložiť kríž z veže a poškodené časti opraviť.  Z časti sa zaletovala kopula kríža na streche kostola, cez ktorú tiež zatekalo. Do makovice sa vložili dva tubusy. Jeden s pôvodnými novinami a fotografiou ktoré sa tam našli z 90 rokov minulého storočia a druhý z dnešných čias s odkazmi pre ďalšie generácie. Zatmelená bola aj časť medzi vežou a oplechovaním.

Odstraňovanie sokla – príprava na sanáciu vlhkosti.

Odkopané základy pôvodnej sakristie.

Výkopové a dočisťovacie práce k základom kaplnky.

Vykopané základy kaplnky.

Pohľad pod úrovňou terénu na staticky narušení pilier.

Pohľad na odkopané a očistené základy pred statickým zabezpečením.

Pohľad na práce počas betónovania a statického zabezpečenia kaplnky.

Sanácia vlhkosti chemickou injektážou.

Steny pod úrovňou terénu natreté  hydroizolačným náterom.

Druhá etapa

Druhá etapa prác sa začala začiatkom júla 2022 a bola ukončená koncom augusta 2022. Začalo sa po obvode kaplnky s odstránením nevhodnej omietky s armovacou sieťkou na fasáde kaplnky do výšky cca 2 metrov. Následne sa odstránila aj stará omietka, ktorá bola na fasádu omietnutá v roku 1982. Steny sa tak začali postupne odvetrávať. Po odstránení omietky po celom obvode stavby do výšky cca 2 metre sa začalo dočisťovanie. Tu bolo potrebné dôkladne vyčistiť starú zvetralú maltu zo škár medzi tehlami. Pri prácach sa na fasáde našiel zamurovaný výklenok. Výklenok bol zamurovaný pri prestavbe v roku 1905. Nepredpokladali sme však, že sa tam nájdu vrstvy pôvodnej omietky. Zo sondáže tak môžeme rekonštruovať pôvodný vzhľad aj farebnosť fasády. Obidva výklenky na fasáde sa neskôr zrekonštruujú do pôvodného vzhľadu aký mali v roku 1879. Po dokončení prác v exteriéri rovnaký postup nasledoval v interiéri kaplnky. V interiéri bola situácia s murivom o niečo horšia ako v exteriéri. V dôsledku nevhodnej cementovej malty stena aj po sanácii vlhkosti sa ťažko sušila a na mnohých miestach boli tehly mokré a zapáchali. V interiéri sa našiel pri oltári zamurovaný výklenok, ktorý bude neskôr zrekonštruovaný. V stene sa našli aj dva otvory jeden je omietnutý, ktoré sa nám nepodarilo identifikovať, že na čo slúžili.

Po odstránení omietky sa nachádzala ďalšia vlhká omietka z roku 1982.

Odstraňovanie omietky z roku 1982.

Stena po dočistení sa bude vetrať a presúšať.

Spojovacia chodba po dočistení.

Interiér kaplnky po dočistení.

Tretia etapa

Tretia etapa rekonštrukcie sa začne realizovať po presušení stavby. Odhadovaný termín začatia je leto 2023. V tejto etape sa v interiéri aj exteriéri aplikujú nové vhodné omietky, ktoré budú rešpektovať historickosť stavby a budú vzdušné. Následne sa uskutoční nová vhodná výmaľba interiéru aj exteriéru. Za oltárom sa vymení okrúhle okno za otváracie. Takisto sa obnoví aj okno, ktoré sa kedysi nachádzalo na chóre. Otvorením týchto dvoch okien zabezpečíme cirkuláciu vzduchu v interiéri aj do budúcna. Rekonštrukciou prejde aj elektroinštalácia. Vymenené bude aj osvetlenie za nové úspornejšie. Pri prácach na fasáde sa prerobí oplechovanie na streche, aby sa predišlo ďalšiemu zatekaniu. Na strechu sa namontuje nový odkvapový systém. Po zrealizovaní týchto všetkých prác sa do interiéru umiestnia drevené kostolné lavice.

Celý dokument s fotografiami nájdete tu: https://vrakuna.eu/rekonstrukcia.pdf

Autor fotografií: Tomáš Fedas