Kategórie
Farské oznamy

Veľkonočné sviatky – príhovor pána farára.

Drahí bratia a sestry, milí farníci,
Slávime veľkonočné sviatky – najdôležitejšie a najvýznamnejšie sviatky v celom liturgickom roku. Celá liturgia nám veľmi živo pripomína udalosti, ktoré sú kľúčové pre našu spásu. Počas slávenia veľkonočného tajomstva si zvlášť uvedomujeme, že nie sme len pozorovateľmi týchto udalostí, ale sme do nich zapojení skrze slávenie liturgie a zvlášť sviatostí.
Tento rok slávenie sa koná bez účasti ľudu. Je to náročné pre všetkých. Navonok ľud bez kňaza a kňaz bez ľudu. A predsa si uvedomujeme nadprirodzený zmysel v slovách Pána Ježiša, že sa máme klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Hoci sme obmedzení fyzickou nemožnosť sa zúčastniť na liturgickom slávení, môžeme sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde, kde nie je dôležité miesto, ale predovšetkým vnútorný postoj ľudského srdca. Na začiatku pôstneho obdobia sme zo strany Krista pozvaní, aby sme konali modlitbu, pôst a skutky kresťanskej lásky v skrytosti, pretože náš Otec vidí aj v skrytosti. Takto konané pokánie – v skrytosti – nám dáva veľkú a jedinečnú príležitosť vyhnúť sa pokušeniu robiť preto, aby nás videli. Inými slovami, je to príležitosť očistiť náš vnútorný postoj a konať so správnym úmyslom.
Tento rok budete prežívať slávenia veľkonočného tajomstva vo svojich domácnostiach. Všetci sa musíme zrieknuť niektorých skutočností, na ktoré sme boli naučení a určite ich cieľom bolo pomôcť nám lepšie a krajšie sláviť Veľkú noc. Chcel by som všetkých pozvať, aby situácia, v ktorej sa všetci nachádzame bola pre nás príležitosťou k prežívaniu veľkonočného tajomstva novým spôsobom: klaňať sa Otcovi v Duchu a pravde v skrytosti so všetkým, čo na nás dolieha.
Náš farský kostol z hygienických dôvodov zostáva zatvorený navonok, ale zároveň moderná stavba nášho farského kostola nám umožňuje zastaviť sa pred kostolom a pokloniť sa Pánovi prítomnému v Eucharistii.
Chcel by som ešte pripomenúť, že všetky obrady v našom farskom kostole sú slávené súkromne. Počas slávenia veľkonočných sviatkov a vlastne pri každej sv. omši či oficiálnej alebo súkromnej modlitby myslím na Vás všetkých. Aj pre mňa osobitne je tento čas príležitosť viac si uvedomiť, že aj súkromné slávenie Eucharistie alebo modlitby v skrytosti sú účinné, pretože náš Otec vidí aj v skrytosti.
Milí bratia a sestry, vyprosujem Vám a zo srdca želám milostiplné a požehnané sviatky Veľkej noci. Modlím sa, aby každý veľmi jedinečne a neopakovateľne prežíval Božiu blízkosť a dobrotu. Zároveň Vás prosím, aby sme spoločne v modlitbách mysleli na tých, ktorí to najviac potrebujú. Zvlášť myslím na všetok personál v zdravotníctve, policajtov, vojakov, politikov, pracujúcim na poštách, v obchodoch…, nakoniec mnohých určite poznáte. A pokorne prosím, modlite sa aj za nás kňazov, aby sme boli pastiermi podľa vzoru toho, ktorý dal zmysel celej našej existencii.
Váš farár
Marek Krošlák