Kategórie
Farské oznamy

Nanebovstúpenie Pána

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00. Na základe odporúčania Hlavného hygienika SR sv. omša pre seniorov je o 10:00.

Z dôvodu dodržiavania hygienických nariadení sa vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spoveď – uskutočňuje každý deň (okrem utorka) pred večernou sv. omšou od 17:00 do 17:45 na farskom dvore.

Nakoľko stále platí mimoriadna situácia prosíme, aby ste aj úradné záležitosti kancelárie farského úradu vybavovali prednostne telefonicky alebo cez mail.

Kategórie
Farské oznamy

Obnova svätých omší

Od stredy, 6. mája 2020, sa obnovuje slávenie svätých omší. Sväté omše budú podľa rozpisu s obmedzeniami, ktoré stanovil Úrad verejného zdravotníctva.
Je nevyhnutné dodržiavať všetky platné hygienické nariadenia, zvlášť:
Kostol bude otvorený hodinu pred večernou sv. omšou, to znamená od 17:00 pre súkromnú modlitbu (zatiaľ nebudú žiadne iné pobožnosti).
Do kostola sa vstupuje hlavným vchodom, ktorý bude stále otvorený. Je nevyhnutné požívať ochranné prostriedky na zakrytie úst a nosa počas celého pobytu v chráme (rúško). Stáť, alebo sedieť je možné len na vyznačených miestach (žlté značky). Pri vstupe je potrebné použiť dezinfekciu na ruky.
Počas prebiehajúcej sv. omše je nevyhnutné rešpektovať usmernenia usporiadateľa (kostolníka), či je ešte voľné miesto v chráme. V prípade, že kapacita kostola je zaplnená, je nevyhnutné zostať pred kostolom dodržiavajúc odstup od každej osoby vo vzdialenosti 2 metre.
Sväté prijímanie sa podáva len na ruku. Počas pristupovania k svätému prijímaniu je potrebné zachovať odstup 2 metre.
Na základe odporučení Vlády slovenskej republiky, sv. omša pred seniorov nad 65 rokov bude nedeľu ráno o 7:30.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) sa bude konať na farskom dvore v prípade priaznivého počasia pred večernou sv. omšou v čase od 17:00 do 17:45. Upozorňujeme, že stále nie je dovolené zhromažďovanie osôb, preto pristupujte k spovedi individuálne bez tvorenia zástupu pred farským dvorom. Rovnako treba mať ochranné prostriedky na ústach a nose (rúško).
Chápeme, že platné nariadenia sú istým obmedzením, ktoré však znášame pre spoločné dobro a preto Vás prosíme o pochopenie, vzájomnú ohľaduplnosť a rešpektovanie.

Kategórie
Farské oznamy

Veľkonočné sviatky – príhovor pána farára.

Drahí bratia a sestry, milí farníci,
Slávime veľkonočné sviatky – najdôležitejšie a najvýznamnejšie sviatky v celom liturgickom roku. Celá liturgia nám veľmi živo pripomína udalosti, ktoré sú kľúčové pre našu spásu. Počas slávenia veľkonočného tajomstva si zvlášť uvedomujeme, že nie sme len pozorovateľmi týchto udalostí, ale sme do nich zapojení skrze slávenie liturgie a zvlášť sviatostí.
Tento rok slávenie sa koná bez účasti ľudu. Je to náročné pre všetkých. Navonok ľud bez kňaza a kňaz bez ľudu. A predsa si uvedomujeme nadprirodzený zmysel v slovách Pána Ježiša, že sa máme klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Hoci sme obmedzení fyzickou nemožnosť sa zúčastniť na liturgickom slávení, môžeme sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde, kde nie je dôležité miesto, ale predovšetkým vnútorný postoj ľudského srdca. Na začiatku pôstneho obdobia sme zo strany Krista pozvaní, aby sme konali modlitbu, pôst a skutky kresťanskej lásky v skrytosti, pretože náš Otec vidí aj v skrytosti. Takto konané pokánie – v skrytosti – nám dáva veľkú a jedinečnú príležitosť vyhnúť sa pokušeniu robiť preto, aby nás videli. Inými slovami, je to príležitosť očistiť náš vnútorný postoj a konať so správnym úmyslom.
Tento rok budete prežívať slávenia veľkonočného tajomstva vo svojich domácnostiach. Všetci sa musíme zrieknuť niektorých skutočností, na ktoré sme boli naučení a určite ich cieľom bolo pomôcť nám lepšie a krajšie sláviť Veľkú noc. Chcel by som všetkých pozvať, aby situácia, v ktorej sa všetci nachádzame bola pre nás príležitosťou k prežívaniu veľkonočného tajomstva novým spôsobom: klaňať sa Otcovi v Duchu a pravde v skrytosti so všetkým, čo na nás dolieha.
Náš farský kostol z hygienických dôvodov zostáva zatvorený navonok, ale zároveň moderná stavba nášho farského kostola nám umožňuje zastaviť sa pred kostolom a pokloniť sa Pánovi prítomnému v Eucharistii.
Chcel by som ešte pripomenúť, že všetky obrady v našom farskom kostole sú slávené súkromne. Počas slávenia veľkonočných sviatkov a vlastne pri každej sv. omši či oficiálnej alebo súkromnej modlitby myslím na Vás všetkých. Aj pre mňa osobitne je tento čas príležitosť viac si uvedomiť, že aj súkromné slávenie Eucharistie alebo modlitby v skrytosti sú účinné, pretože náš Otec vidí aj v skrytosti.
Milí bratia a sestry, vyprosujem Vám a zo srdca želám milostiplné a požehnané sviatky Veľkej noci. Modlím sa, aby každý veľmi jedinečne a neopakovateľne prežíval Božiu blízkosť a dobrotu. Zároveň Vás prosím, aby sme spoločne v modlitbách mysleli na tých, ktorí to najviac potrebujú. Zvlášť myslím na všetok personál v zdravotníctve, policajtov, vojakov, politikov, pracujúcim na poštách, v obchodoch…, nakoniec mnohých určite poznáte. A pokorne prosím, modlite sa aj za nás kňazov, aby sme boli pastiermi podľa vzoru toho, ktorý dal zmysel celej našej existencii.
Váš farár
Marek Krošlák

Kategórie
Farské oznamy Život farnosti

Príhovor pána farára Mareka Krošláka

Drahí bratia a sestry,

už druhú nedeľu som bol v našom farskom kostole vo Vrakuni sám. Zdá sa, že opatrenia zavedené z dôvodu šírenia choroby budú trvať dlhšie ako sme predpokladali. Dovoľte preto, aby som sa Vám aspoň týmto spôsobom prihovoril.

V týchto dňoch si veľmi dobre uvedomuje vlastnú krehkosť a slabosť pred mnohými skutočnosťami. Som presvedčený, že na začiatku pôstneho obdobia asi nikto z nás nepredpokladal, že situácia sa rozvinie do skutočnosti, v ktorej sa v týchto dňoch nachádzame. Dokonca je logické, že každý z nás mal predstavu o prežívaní pôstneho obdobia, ktorá sa pretavila aj do rôznych predsavzatí. A zrazu je všetko dosť iné. Mnohé otázky a málo odpovedí. Prirodzené obavy, zmena štýlu života. Mohol by som pokračovať, ale každý viete doplniť aj vlastné skúsenosti. V každom prípade, tieto nové a nečakané skúsenosti dali podnet aj k rôznym aktivitám zo strany mnohých kňazov a veriacich predovšetkým na sociálnych sieťach. Zvýšil sa aj počet svätých omší v TV Lux, alebo rádiu Lumen. Aj rádio Mária (má vysielanie cez internet) rýchlo zareagovalo na túto novú situáciu.

Priznám sa, že aj ja osobne vnímať túto skutočnosť s veľkou dávkou obáv. Na jednej strane byť zodpovedný voči všetkým rešpektujúc všetky opatrenia v platnosti a na strane druhej byť Vašim farárom aj v tejto situácii. Dovoľte, aby som sa s Vami podelilo o jednu moju osobnú duchovnú skúsenosť, v perspektíve ktorej chcem prežívať tieto a ak Pán Boh dá aj nasledovné dni.

Počas liturgie pôstneho obdobia sa nám ponúkajú časti Svätého Písma, ktoré boli vyberané spôsobom, aby inšpirovali naše pôstne pokánie. Pondelok po tretej pôstnej nedeli čítame úryvok z Druhej knihy Kráľov (5, 1-15). Veliteľ sýrskeho vojska Náman je chorý na malomocenstvo a je poslaný k Elizeovi, prorokovi, ktorý mu povie, aby sa vykúpal v rieke Jordán a bude uzdravený. Tento úryvok je celý nesmierne podnetný, ale chcem poukázať len na niekoľko dôležitých skutočností. Predovšetkým je vhodné vziať do úvahy reakciu Námana, ktorý hovorí: „Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť?“. Náman mal svoju predstavu ako sa uzdravenie uskutoční.

Milí moji farníci, predpokladám, že každý z nás mal predstavu ako prežije tento pôst, ako sa pripraví na slávenie Veľkej noci… Ale je to inak. Chcem Vás všetkých povzbudiť a teda aj seba, že ak sa tie naše predstavy zmenili, tak je to možno podnet k zamysleniu. Chápem, byť v týchto časoch bez sviatostí je veľmi náročné, ale Božie pôsobenie nie je obmedzené len na sviatosti. Je evidentné, že s Bohom si môžeme vytvárať hlboký a vrúcny vzťah aj keď sme niektorými vecami veľmi limitovaní. Je zaujímavé, že Náman nakoniec poslúchol povzbudený slovami svojich sluhov: „Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý“. Námanova predstava a Božia vôľa. Vidím v tom istú podobnosť: moja predstava a Božia vôľa. Svätý apoštol Pavol hovorí o Kristovi ako o poslušnom až na smrť na kríži. Naopak, ten ktorý odmietol poslušnosť bol diabol.

Situácia, v ktorej sa nachádzame je objektívne komplikovaná, náročná a plná neistoty. A paradoxne, práve v takýchto situáciách môže byť jednoduchšie vedieť v čom spočíva Božia vôľa. Svätá Matka Tereza z Kalkaty často opakovala, že Boh nežiada od nás veľké veci, ale často malé s veľkou láskou.

Chcem Vás, milí farníci vo Vrakuni, povzbudiť, aby sme boli spoločne veľmi zodpovední a trpezliví. Dnes zostať doma je veľkou úctou k hodnote ľudského života každého z nás. Každý deň sa za Vás všetkých modlím a počas každej svätej omše pridávam modlitbu za celú našu Vrakuňu. Chcem Vás poprosiť, aby ste sa modlili za všetkých, ktorí sú v týchto dňoch vystavení ohrozeniu vlastného života pre spoločné dobro – lekári, zdravotné sestry, všetci zdravotní pracovníci, hasiči, policajti, vojaci….

Nakoľko nie je možné sa stretnúť osobne, môžete ma kontaktovať na telefóne (02-45257053), alebo aj na mail: kroslakmarek@gmail.com

Kategórie
Farské oznamy

Informácia o zrušení bohoslužieb.

Aktualizácia:

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.

S platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. 

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom.

Kategórie
Farské oznamy

Pôst a Veľká noc 2020

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.2.2020

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto bude poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou od 12:00 do večernej svätej omše. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať aby bola zabezpečená stála poklona. Vopred ďakujeme za Vašu obetavosť.

Zajtra, na spomienku sv. Blažeja bude po sv. omši svätoblažejské požehnanie.

   Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto bude vyložená Sviatosť Oltárna od 15:00 do 17:45. Pred sv. omšou bude pobožnosť na prvý piatok. Spovedať budeme pondelok, stredu a štvrtok od 17:00 a piatok od 15:00.