Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je štvrtok, 21. november 2019, meniny má Elvíra

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
Farská charita
Psychologická poradňa
Spevokoly
- Detský spevácky zbor
- Liturgický zbor
Spoločenstvá:
- Ružencové bratstvo
- Modlitby otcov
- Modlitby matiek
- Kolping
- Rodina Nepoškvrnenej
- eRko
- HKR
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

ŠTRUKTÚRA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA
Ružencové bratstvo Rehole dominikánov na Slovensku sa skladá z členov:
Živého ruženca
Svätého ruženca
Večného ruženca
Každý člen Ružencového bratstva si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca. Ak členovi počas jeho života v Ružencovom bratstve už nevyhovuje daná forma, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť inú, ktorú vládze splniť.


ŠTRUKTÚRA ŽIVÉHO RUŽENCA
Členovia Živého ruženca majú tieto záväzky:
1. Sú povinní modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť za svojich duchovných pastierov.
2. Tento základný úmysel nemusí byť obnovovaný, ak si ho člen raz vzbudil a neodvolal ho.3. Pokiaľ sa chce modliť aj na iné úmysly, pridáva ich k základnému úmyslu.4. Členovia bratstva si môžu po dohovore pridať ďalší spoločný úmysel.5. Člen ružencového bratstva sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžel, syn dcéra,...),ktorý sa sám nechce modliť.
6. Členovia Živého ruženca sú povinní raz za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí, na ktorom sa môže uskutočniť aj výmena tajomstiev posvätného ruženca.


Členovia majú právo:
1. Voliť a byť volení v súlade so Stanovami ružencových bratstiev.2. Nahliadať do účtovníctva bratstva.3. Nahliadať do zápisnice zo stretnutia horliteľov bratstiev v dekanáte.ŠTRUKTÚRA SVÄTÉHO RUŽENCAČlenovia Svätého ruženca majú tieto záväzky:1. Pomodliť sa celý posvätný ruženec (radostný, svetla, bolestný, slávnostný) za jeden týždeň.2. Ruženec si môže každý člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje. Napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri, alebo v jeden deň celý ruženec. Potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého ruženca.3. Člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca. ŠTRUKTÚRA VEČNÉHO RUŽENCAČlenovia Večného ruženca majú tieto záväzky:1. Raz za jeden mesiac alebo raz za rok si zvoliť čas svojho bdenia, kedy sa pomodlia jeden veľký ruženec.2. Mesačná alebo ročná "hodina" neviaže člena pod hriechom, ak ju nedodrží.3. "Hodina bdenia" si musí zachovať charakter slobodného skutku lásky a synovskej oddanosti. Ak chce zostať verný tejto modlitbe a do toho mu príde prekážka, spokojne môže preložiť plánovaný čas modlitby na ďalšiu hodinu alebo na ďalší deň.4. Ak po čase zistí, že mu časové rozmedzie bdenia nevyhovuje, môže požiadať o zmenu vlastnej "hodiny" u horliteľa bratstva, v ktorom sa zapísal.5. Na splnenie povinnosti "hodiny bdenia" mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, na ceste, v kostole...) modlitbu celého posvätného ruženca.
Kontakt: Ľudmila Joneková 02/4524 4872

hore


Modlitby otcov je hnutie, ktoré sa snaží spolupracovať s Pánom pri obnove otcovstva skrze modlitbu. Hlavným prvkom spirituality tohto hnutia je hľadanie Božej vôle v životoch otcov skrze úplné odovzdanie sa do Jeho rúk, v dôvere v Jeho plány.
Členovia MO sa modlia za všetkých otcov, za Božie požehnanie pre svoje rodiny - manželky a deti. 
Modlitby otcov sú súčasťou "Solace Community" (spoločenstvo Útecha). Veľká vďaka za vznik MO patrí Modlitbám matiek, ktoré vznikli ako prvé z tohto spoločenstva a v krátkom čase sa rozšírili do celého sveta. Deti viery sú treťou vetvou spoločenstva Útecha.

Kontakt. Ing. Ján Smatana
www.spiritualita.sk
www.fathersprayers.co.uk

hore


V auguste 1995 na katolíckej konferencii „Nový úsvit“, ktorú organizuje komunita Princa Pokoja v Mariánskom mestečku Walsingham v Anglicku, vzniklo hnutie Modlitby Matiek. Začali sa modliť dve staré mamy Veronika a Sandra. Napísali o tejto modlitbe len svojim známym. V apríli roku 1996 sme sa začali dve matky na Slovensku modliť za svoje deti. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto modlitby rozšírili do celého Slovenska. Nikoho sme nevolali a išli sme len tam, kde volali nás.
Spiritualita MM je spiritualita života Panny Márie. Cez modlitbu a úplnú dôveru v Božiu všemohúcnosť kráčať životom jednoduchosti, pokory a lásky. Nesmieme si radiť a ohovárať. Všetky problémy vkladáme do modlitby a prosíme Pána Ježiša o Jeho riešenie. Matky odovzdávajú do rúk Pána Ježiša svoje deti s veľkou dôverou, že On jediný ich môže uchrániť od všetkého zla. Stretávame sa v malých skupinkách dve až osem matiek, jedenkrát v týždni, vždy v ten istý čas a v tú istú hodinu. Tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb matiek na celom svete. Len na Slovensku sú modlitbami matiek pokryté všetky dni v týždni od rána od piatej hodiny do neskorého večera.
 Dnes sa v našej krajine modlia tisíce matiek v malých skupinkách. Odpoveďou na naše modlitby bol vznik komunity Útecha, do ktorej patria okrem skupín Modlitieb matiek aj skupinky Modlitieb otcov a Detí viery. Otcovia biskupi zo všetkých diecéz vyjadrili spokojnosť s ovocím MM, ktoré vidia vo svojich diecézach, a dali nám svoje požehnanie pre ďalšie pôsobenie. Vo svojich listoch vyjadrili radosť so vznikom Modlitieb otcov. Duchovným otcom Modlitieb otcov na Slovensku sa stal otec Ivan Ďuriš, toho času správca farnosti Dolná Súča.
MM sú dnes v 85 krajinách celého sveta. Od roku 1999 sa každý rok koná konferencia koordinátoriek MM z celého sveta. Na nej sa stretnú matky z jednotlivých štátov, aby sa spolu modlili za komunitu Útecha.
Od roku 1997 sa na Slovensku konajú každý rok na jar veľké stretnutia  MM. Od vzniku MM na Slovensku nás svojimi modlitbami sprevádza náš duchovný otec brat Gabriel, kapucín, ktorého poverila touto úlohou naša zakladateľka Veronica Williams so súhlasom otca biskupa Rudolfa Baláža.


Kontakt: mmvrakuna@gmail.com

Koordinátorka: Ing. Janka Pajanová, Fedinova 5, 851 01 Bratislava 5, e-mail: modlitbymatiek@yahoo.com

Poštová adresa: Modlitby matiek, P.O.Box 137, 851 01 Bratislava 5

Dom útechy:  Haanova 11, Bratislava Petržalka, , tel./fax: 02/62412629

hore

 


Bl. Adolf Kolping   (4. decembra)
Už za života si tento sociálny reformátor vyslúžil prezývku patrón tovarišov. Keďže na vlastnej koži zakúsil, aký ťažký je život robotníka v období nástupu industrializácie, mal pochopenie pre potreby svojich bývalých kolegov. Jeho životným krédom bola veta „Skutočná láska sa musí prejaviť činom”. Z tohto poznania, ako i z konkrétnej lásky k  Bohu a blížnemu sa zrodilo dielo, ktoré dnes svojich členov ráta na desaťtisíce.
                        
Adolf Kolping sa narodil 8. decembra 1813 v Kerpene pri Kolíne nad Rýnom ako štvrté dieťa v chudobnej rodine pastiera. Získal len základné vzdelanie a čoskoro musel svojej rodine finančne pomáhať. Ako obuvník desať rokov putoval z miesta na miesto a spoznával ťažké postavenie tovarišov. V tom čase dozrela jeho túžba po kňazstve. Takýto sen sa však zdal nereálny pre zlú finančnú situáciu. Napriek tomu sa ako dvadsaťtriročný prihlásil na kolínske gymnázium. Popri štúdiu neprestával pracovať a tak si zabezpečoval aké-také živobytie. Po absolvovaní stredoškolských štúdií pokračoval na teológii v Mníchove a v Bonne až napokon roku 1845 prijal v kolínskom kostole minoritov kňazské svätenie.
Prvým pôsobiskom Adolfa Kolpinga bol Elberfeld. Aj tohto mesta sa ťažko dotkla vzmáhajúca sa industrializácia. Cechy sa rozpadali a tovariši prichádzali o svoje privilégiá. „Čo nám pomôže nariekať a vzdychať nad zlom, ak nepriložíme ruku k dielu, aby sme zlu zabránili?” Túto otázku vyslovil A. Kolping počas kázne v Kostole sv. Vavrinca. Onedlho nato sa stal predsedom miestneho Spolku tovarišov. Tu sa formovala jeho línia prekonávania sociálnych problémov, založená na myšlienke sociálnej zmeny súvisiacej so zmenou človeka.
Po preložení do Kolína zriadil A. Kolping spolu so siedmimi tovarišmi Katolícky spolok tovarišov, ktorý mal už niekoľko mesiacov po založení 230 členov. Onedlho vznikli jeho filiálky aj vo Vestfálsku a v Porýní. Plány Adolfa Kolpinga sa však pri tomto diele neskončili. Roku 1853 otvoril v Kolíne prvý Dom tovarišov. Tí totiž rozpadom cechov stratili možnosť bývať v dome svojich majstrov a boli odkázaní na pochybné mestské nocľahárne. V Kolpingovom dome našli cenovo primerané ubytovanie, ale aj možnosti na ďalšie vzdelávanie. Tieto útulky sa preto začali nazývať aj „akadémiami v ľudovom tóne” a sám ich zakladateľ sa aktívne podieľal na vyučovaní a výchove mladých robotníkov.
Keď Adolf Kolping 4. decembra 1865 zomrel, malo jeho dielo už 200 miestnych pobočiek a takmer 25-tisíc členov. Dnes pokračuje v 40 krajinách po celom svete. Kolpingove domy sa stali vyhľadávanými strediskami študujúcej a pracujúcej mládeže. Neskôr sa spolky premenovali na Kolpingove rodiny, ktoré zahrnuli ľudí všetkých vekových kategórií. Ján Pavol II. vyhlásil Adolfa Kolpinga 27. októbra 1991 za blahoslaveného.


Ciele
Kolpingovo dielo na Slovensku
Kolpingovo dielo na Slovensku (KDS) je sociálno-vzdelavacím združením, je súčasťou Medzinárodného Kolpingovho diela so sídlom v Kolíne a na Slovensku pôsobí ako národne združenie od marca 1995. Cieľom našej organizácie je príprava a realizácia projektov, ale aj vzdelávania v oblasti:
- aktívnej pomoci nezamestnaným na trhu práce - sociálnej pomoci na dobrovoľníckej úrovni - sociálnej senzibilizácie a motivácie k sociálnej aktivite v prospech znevýhodnených skupín - motivácie k drobnému a strednému podnikaniu s cieľom uplatniť sa na trhu práce v EÚ Cieľom KDS ďalej je: - aktivácia občianskych iniciatív na úrovni komunálnej politiky - podpora tolerancie a demokracie - projekty v národnostne a etnicky zmiešaných regiónoch - príprava projektov na zväčšenie rovnosti šancí pre marginálne skupiny - drobné projekty na miestnej a regionálnej úrovni - partnerské projekty s našimi zahraničnými partnermi v EÚ a v Medzinárodnom kolpingovom diele - participácia v rámci medzinárodnej štruktúry na rôznych projektoch v rozvojových krajinách.
KDS má po celom Slovensku 32 organizačných jednotiek - Kolpingových rodín (KR). Kolpingove rodinu môžu vyvíjať činnosť bez právnej subjektivity v rámci materskej organizácie (KDS), alebo môžu mať svoju vlastnú právnu subjektivitu.
Sociálne učenie Cirkvi - je samostatná teologická disciplína. Svoje korene má v 19. storočí. Zbedačovanie robotníkov, ktoré nastalo s industrializáciou bolo pre Cirkev výzvou, aby odpovedala na takzvané sociálne otázky. Pápež Lev XIII. vytvoril svojou encyklikou „Rerum novarum“ 1891 základ pre samotné sociálne učenie Cirkvi, ktoré je dnes označované aj ako kresťanská spoločenská náuka. Nasledujúce encykliky ďalej rozvíjali princípy formulované v tejto encyklike. Základom sú tri princípy:
podľa zásady osobnostného princípu sú ľudia na rozdiel od  jednostranne individualistických alebo kolektívnych náuk samostatné  osobnosti, ktoré sú ale spojené do spoločenstva. Podľa zásady solidarity nesú všetci zodpovednosť jeden za druhého navzájom. Podľa zásady subsidiarity majú jednotlivci alebo malé skupiny na rozdiel od nadradených organizačných jednotiek prednostne právo a povinnosť organizovať si svoje záležitosti samostatne. Popritom sú trvalá udržateľnosť a orientácia na všeobecné dobro nosné stĺpy spoločenskej náuky.

Kontakt: Monika Jucková, juckovam@orangemail.sk
www.kolping.sk

horeRodina Nepoškvrnenej je združenie chorých, telesne postihnutých aj zdravých. V júni 1991 na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie sv. Otec Ján Pavol II. schválil Rodinu Nepoškvrnenej ako charizmatické mariánske hnutie pod vedením Kongregácie milosrdných sestier – Satmárok.
Do rodiny patria deti, dospelí, starí ľudia bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania. Členom Rodiny Nepoškvrnenej sa môže stať ten, kto sa písomne prihlási, že chce do nej patriť a prijíma podmienky. Dennú modlitbu rozjímavého sv. ruženca, svoj osobný križ, opustenosť či starobu, chorí ešte stretnutie o 15:00 hod pod krížom obetujú na tieto úmysly:

  1. za sv. Otca, biskupov a kňazov
  2. za bohoslovcov, rehoľníkov/rehoľníčky a mládež
  3. za hriešnikov telesne i duševne chorých a duše v očistci.

Kto sa stane členom Rodiny Nepoškvrnenej a rozhodne sa, že sa bude do svojej smrti modliť sv. ruženec, zapíše sa do tzv. Zlatej knihy fatimskej. Kto je v nej zapísaný, za toho sa denne obetuje vo Fatime sv. omša, za jeho posvätenie. Keď zomrie, tak za jeho dušu v očistci.
V našej farnosti v roku 1992 založila Rodinu Nepoškvrnenej pani Galfyová. Postupne sa prihlasovali ženy, muži, chorí i zdraví. Združenie sa rozrástlo na cca 100 členov. Teraz združenie eviduje 70 členov.
Každý rok Rodina Nepoškvrnenej pripravuje duchovnú kyticu pre sv. Otca a otcov biskupov, do ktorej sa zapájajú aj naše členky.
Sestričky vydávajú časopis a stolový kalendár. Každé dva roky organizuju vlakovú púť pre chorých do Lúrd.

Adresa:
Rodina Nepoškvrnenej
038 31  Vrícko 190
Email: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

Za farnosť: Marta Chrappová
Tel. č.: 02/4525 9138

hore


eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je od roku 1990 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona 83/1990 Zb. ako občianske združenie.Jeho cieľom je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú.
 
Cieľ pomáha realizovať veľa ochotných mladých ľudí na rozličných miestach Slovenska, ktorí sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a strasti všedných dní cez školský rok v rámci pravidelnej činnosti na spoločných "stretkách", cez organizovanie tematických výletov, a tiež na letných táboroch cez prázdniny.  
Spolu s deťmi sa usilujeme vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti a individuality každého človeka. Učíme sa hrať a používať férové pravidlá, vytvárať priateľstvá a žiť radosť. Svojou činnosťou sa usilujeme dopĺňať rodinnú výchovu a vyučovanie náboženstva. Chceme deťom poskytnúť možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov a sprostredkúvame im myšlienky kultúry života, tolerancie, úcty a vzájomnej pomoci.
Kontakt: Ľubica Bajúsová, 0905 962 288
www.erko.sk

hore1. Čo je to "Hnutie kresťanských rodín na Slovensku"?
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) je dobrovoľná laická kresťanská organizácia určená pre veriacich kresťanských manželov, rodičov a ich rodiny, ktoré nechcú byť izolované, ale spolu s inými veriacimi manželmi a rodinami sa snažia vo svojich rodinách vytvárať stabilný a harmonický život na princípoch kresťanskej lásky, slobody, jednoty a služby. HKR je katolícka organizácia, avšak otvorená aj pre ľudí z iných kresťanských cirkví.
Vznik HKR siaha do konca 60. rokov, kedy vznikali prvé malé rodinné spoločenstvá. Projektantmi tejto myšlienky a jej konkrétnymi realizátormi najmä medzi mládežou a študentmi boli dve významné osobnosti náboženského života u nás - RNDr. Vladimír Jukl a MUDr. Silvester Krčméry. Nadväzujúc na nich, HKR založil doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc., otec piatich detí a jeho súčasný predseda.
Základom činnosti HKR je existencia malých rodinných spoločenstiev. V súčasnosti na Slovensku pracuje približne tisíc rodinných spoločenstiev HKR. Rodinné spoločenstvá fungujú v každom meste, často aj v malých obciach. Malé rodinné spoločenstvo je súčasťou širšieho farského spoločenstva.


2. Čo je to "malé rodinné spoločenstvo"?
Slovo "malé" neznamená malý význam, ale hovorí o rozsahu komunity. Konkrétne, ide o počet asi od 3 až po 8 manželských párov, resp. rodín. Termín "rodinné" znamená, že ide o komunitu v širšom zmysle určenú pre veriace rodiny, v užšom zmysle pre manželov rodín. Viac ako 90% problémov našich manželstiev a rodín je podobných, spoločných. Táto skutočnosť popri duchovných hodnotách dáva malým rodinným spoločenstvám aj prirodzený zmysel a opodstatnenosť.
Napokon, slovo "spoločenstvo" (komunita) hovorí o špecifickej skupine veriacich ľudí, kresťanov, ktorá sa schádza podľa potreby, väčšinou však pravidelne (napr. raz za 2 týždne). Spoločnou a podstatnou črtou pre malé rodinné spoločenstvo je modlitba a Božie Slovo. Každé malé rodinné spoločenstvo si vytvára svoj vlastný spôsob práce, v ktorom sa v slobode odzrkadľuje osobitosť, iniciatíva, tvorivosť a povolanie ľudí, ktoré ho tvoria.


3. Aké sú ciele malého rodinného spoločenstva?
Možno hovoriť o dvoch hlavných cieľoch malého rodinného spoločenstva:
–  primárne je zamerané na budovanie stabilného a láskou spojeného manželstva a rodiny, postaveného na mravnom kresťanskom základe a
–  podporuje otvorenosť rodín navonok, k potrebám iných a k potrebám okolitého prostredia, farnosti.
Tieto ciele sa uplatňujú v rozličnej miere, podľa času, povolania, možností a schopností jednotlivých rodín, pri zachovaní a rešpektovaní plnej slobody. Uskutočňujú sa duchovnou formáciou vychádzajúcou z Božieho slova, formovaním dobrých manželských a rodinných vzťahov, vzdelávaním, aplikovaním kresťanskej výchovy detí a vzájomnou výmenou skúseností. Rodiny z rodinných spoločenstiev si vzájomne pomáhajú v rôznych životných situáciách. Vypomáhajú si materiálne, opatrovaním detí, radami pri riešení problémov. Spoločné rodinné výlety, plesy, majálesy, púte, modlitbové večery, krížové cesty sú vzájomným povzbudením i spoločnou radosťou. Deti dostávajú takto prirodzeným spôsobom svedectvo dobrého a solidárneho života v rodine a medzi rodinami navzájom


4. Aké sú ďalšie aktivity HKR?
Okrem malých rodinných spoločenstiev, HKR napr. organizuje manželské rekolekcie (vynikajúce špeciálne duchovné cvičenia pre manželov), vzdelávacie kurzy pre manželov a rodičov (KLAR), prednášky a semináre s problematikou manželstva a rodiny, prázdninové pobyty pre deti v Belgicku (projekt EUROCHILDREN), vydáva časopis-mesačník Rodinné spoločenstvo, organizuje letné a zimné rodinné tábory pre celé rodiny a iné (SSAD a iné akcie F.I.R.E.S.). HKR preventívne upevňuje stabilitu rodinného a manželského života.


5. Spolupráca s inými rodinnými hnutiami vo svete?
HKR je v kontakte s 80-timi kresťanskými rodinnými hnutiami zo všetkých kontinentov sveta (mimo Antarktídy). Tento kontakt je vytvorený prostredníctvom Federácie katolíckych rodinných hnutí Európy so sídlom v Paríži, ktorého HKR je spoluzakladateľom a tiež i prostredníctvom členstva v Medzinárodnej konfederácii kresťanských rodinných hnutí so sídlom v Madride.


6. Kde sa možno informovať?
Záujemcovia z Bratislavy (prípadne aj z iných regiónov) sa môžu obrátiť na: Ústredie HKR, Teplická 2, 831 02 Bratislava, tel./fax:  (02) 4446 1896. Mimobratislavskí záujemcovia sa môžu informovať na príslušnom regionálnom diecéznom centre.
Tí čo majú k dispozícii INTERNET, sa môžu bližšie o činnosti HKR dozvedieť na webovskej stránke HKR: www.hkr.host.sk. Otázky možno smerovať aj prostredníctvom E-mail adresy: hkr@pobox.sk.

hore