Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
Úradné hodiny
Kontakt
Kňazi farnosti
História farnosti
Vysluhovanie sviatosti
- Sviatosť krstu
- Sviatosť eucharistie
- Sviatosť birmovania
- Sviatosť zmierenia
- Pomazanie chorých
- Sviatosť manželstva
- Posvätný stav
Sväteniny
- Pohreb
- Požehnania
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 


"Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk." (KKC 1683)


Postup pri vybavovaní pohrebu
 
1. Pohrebná služba - určí dátum a čas pohrebu

2. Matrika - vystaví Úmrtný list

3. Farský úrad – nahlásite termín pohrebu, ktorý určila pohrebná služba; treba priniesť so sebou List o prehliadke mŕtveho
 


Cirkevnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne živým prináša útechu nádeje. Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodu odporujúcim kresťanskému učeniu (porov. KKP kán. 1176). Cirkev prináša za zosnulých veľkonočnú eucharistiu Kristovu obetu, čo najviac pomôže našim zosnulým v očistci. Kresťanský pohreb má mať nádych veľkonočného tajomstva. „Lebo ak sme s Kristom zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní“ (Rim 6, 5). Cirkev z toho dôvodu ponúka pri pohrebných obradoch a omšiach farbu pokánia a nádeje – farbu fialovú namiesto temnej a ťažkej farby čiernej. Kňazi pri pohrebe majú zdôrazňovať tento veľkonočný prvok v pohrebe. Pritom však homília nemá byť chválorečou a má mať na zreteli aj tých, ktorí sa z príležitosti pohrebu zúčastňujú na liturgických obradoch alebo počúvajú evanjelium, či sú to nekatolíci alebo takí katolíci, ktorí sa nikdy alebo málokedy zúčastňujú na Eucharistii, alebo azda stratili vieru (Pohrebné obrady, 8). Ako prejav lúčenia možno chápať aj pokropenie požehnanou vodou, ktoré pripomína, že kresťan je krstom určený pre večný život, a incezovanie, ktorým sa preukazuje telu zosnulého úcta ako chrámu Ducha Svätého (Pohrebné obrady, 10). Omša sa má sláviť  pred pohrebom. Pohrebné obrady treba poskytnúť aj katechumenom, ba miestny ordinár môže dovoliť, aby sa malým deťom, ktoré rodičia mienili pokrstiť, avšak ešte pred krstom zomreli, poskytol pohrebný obrad. Pokrsteným nekatolíkom (evanjelici a pod.) možno poskytnúť cirkevný pohreb podľa rozumného úsudku ordinára len vtedy, ak nie je zrejmá ich opačná vôľa a keď vlastný vysluhujúci nemôže byť prítomný (KKP kán. 1183). Pohrebné obrady však treba odoprieť – ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia – 1) všeobecne známym odpadlíkom, heretikom a schizmatikom; 2) tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej viere; 3) tým zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich. V pochybnostiach sa treba poradiť s miestnym ordinárom (KKP kán. 1184). Komu boli odopreté cirkevné pohrebné obrady, treba mu odoprieť aj akúkoľvek pohrebnú omšu (KKP kán. 1185)

hore


Sväteniny sú posvätné znaky ustanovené Cirkvou, ktorými sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha. (KKC, 351) Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. (SC, 60)


Zoznam požehnaní podľa benedikcionála

I. POŽEHNANIA OSÔB

   1. Požehnanie rodín a ich členov

     a) Požehnanie rodiny
     b) Každoročné požehnanie rodín v ich domoch
     c) Požehnanie manželov
     d) Požehnanie detí
     e) Požehnanie detí vo Vianočnom období
     f) Požehnanie detí v rodine
     g) Požehnanie snúbencov
     h) Požehnanie ženy pred pôrodom a po pôrode
     i) Požehnanie starcov

   2. Požehnanie chorých
   3. Požehnanie tých, ktorí sú vyslaní ohlasovať evanjelium
   4. Požehnanie týkajúce sa katechézy a spoločnej modlitby
   5. Požehnanie združení na pomoc vo verejných potrebách
   6. Požehnanie pútnikov
   7. Požehnanie tých, čo sa vydávajú na cestu


II. POŽEHNANIA BUDOV A ROZLIČNÝCH ČINNOSTÍ VERIACICH

   8. Požehnanie diela prípravy novej budovy
   9. Požehnanie nového domu
  10. Požehnanie domu v období Zjavenia Pána
  11. Požehnanie nového seminára
  12. Požehnanie nového rehoľného domu
  13. Požehnanie novej školy alebo univerzity
  14. Požehnanie knižnice
  15. Požehnanie novej nemocnice alebo domu určeného na starostlivosť o
       chorých
  16. Požehnanie úradov, dielní a obchodov
  17. Požehnanie budov spoločenských oznamovacích prostriedkov
  18. Požehnanie budov a telocvičných priestorov
  19. Požehnanie všetkého, čo súvisí s cestovaním
  20. Požehnania osobitných technických prostriedkov
  21. Požehnanie pracovných prostriedkov
  22. Požehnanie zvierat
  23. Požehnanie polí, lúk a pasienkov
  24. Požehnanie prinesenej novej úrody
  25. Požehnanie pri stole


III. POŽEHNANIE PREDMETOV A ZARIADENIA V KOSTOLE, URČENÝCH NA  LITURGICKÉ POUŽÍVANIE ALEBO PODOBNÚ ČINNOSŤ

  26. Požehnanie krstiteľnice, čiže nového krstného prameňa
  27. Požehnanie katedry, sedadla predsedajúceho, ambony, svätostánku
       a spovednice
  28. Požehnanie novej brány kostola
  29. Požehnanie nového kríža určeného na verejnú úctu
  30. Požehnanie obrazov, ktoré sa vystavujú na uctievanie veriacim
  31. Požehnanie nového zvona
  32. Požehnanie organa
  33. Požehnanie liturgických predmetov
  34. Požehnanie vody mimo slávenia omše
  35. Požehnanie staníc krížovej cesty
  36. Požehnanie cintorína


IV. POŽEHNANIE PREDMETOV SLÚŽIACICH ĽUDOVEJ NÁBOŽNOSTI

  37. Požehnanie nápoja alebo pokrmov a iných vecí
  38. Požehnanie predmetov slúžiacich úcte a nábožnosti
  39. Požehnanie ružencov
  40. Požehnanie a vkladanie škapuliara


V. POŽEHNANIE PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  41. Velebenie Boha pri vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia
  42. Požehnanie pri rozličných príležitostiach

hore