Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeµa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
Úradné hodiny
Kontakt
Kňazi farnosti
História farnosti
Vysluhovanie sviatosti
- Sviatosť krstu
- Sviatosť eucharistie
- Sviatosť birmovania
- Sviatosť zmierenia
- Pomazanie chorých
- Sviatosť manželstva
- Posvätný stav
Sväteniny
- Pohreb
- Požehnania
  Kostol & Bohoslužby
  Nedeľné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).


Krst dieťaťa

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu upresníte na farskom úrade.

Nahlásiť krst a vyplniť krstný lístok môžu len rodičia dieťaťa v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou. Krstíme vo farskom kostole každú nedeľu (okrem 1. nedele v mesiaci) o 12,00 hod.

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti je potrebné, aby rodičia dieťaťa si vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.

Rodičia a ak je možné aj krstní rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná v stredu pred krstom o 16,30 v kancelárii farského úradu.

Na krst si prineste krstnú košieľku kde je vyšité meno dieťaťa a dátum krstu; krstnú sviecu; plienku na utretie hlavičky dieťaťa po krste.


Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nepokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.


Krst dospelého

Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade do konca mája, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú vždy v júni. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery. Na Veľkú noc zároveň s krstom Vám bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (Prvé sväté prijímanie).


 

Požiadavky na krstného rodiča

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné: 1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; 2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku; 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca. § 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)


• Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, veľmi ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.


 


V júni začíname prípravu dospelých na prijatie sviatostí. Ak sa dospelý človek rozhodne prijať krst (prípadne inú sviatosť vovedenia do kresťanského života, eucharistia a birmovanie), je potrebné prihlásiť sa na farskom úrade do konca mája. Dospelý človek musí absolvovať obdobie intenzívnej prípravy, ktoré sa nazýva katechumenát. Toto obdobie trvá dva roky. Môže sa podľa uváženia farára skrátiť (na jeden rok). V období katechumenátu kandidát na prijatie krstu absolvuje pravidelné katechézy (poučenia o viere a mravoch, liturgii, modlitbe). Po uplynutí obdobia katechumenátu farár posúdi súcosť kandidáta na krst a žiada biskupa o pokrstenie.
Krsty dospelých sa podľa pradávnej tradície Cirkvi vysluhujú počas slávenia Veľkonočnej Vigílie (predvečer Veľkonočnej Nedele). Dospelý prijíma naraz všetky sviatosti vovedenia do kresťanského života (krst, eucharistia, birmovanie).

 

 Na stiahnutie - Krstný lístok (PDF)

hore


Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti jako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Církvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324)

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

 

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v májové soboty. Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra.

 

Prvé sväté prijímanie dospelých

Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade do konca mája. Príprava začína každý rok v júni a pozostáva zo stretnutí s kňazom.

 

Sväté prijímanie v nemocnici

Chorých, ktorí majú záujem o prijímanie Eucharistie v nemocnici, nahláste na telefónnom čísle farského úradu, ktorému nemocnica prináleží, alebo miestnemu kňazovi.

Každý prvý piatok v mesiaci ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie vo farnosti všetkým tým, ktorí sú imobilní v ich domácnostiach. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle farského úradu, alebo v sakristii kostola.

Na stiahnutie - Prihláška dieťaťa na prvé sv. prijímanie (PDF)

hore


Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)
Birmovka v našej farnosti bude v tomto šk. roku 2011/2012. Začiatok prípravy na birmovku je v septembri 2011.


Podmienky:
absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva.


Termíny a miesto:
vo farskom kostole v termíne podľa dohovoru s ABÚ v Bratislave.

.


Na stiahnutie - Birmovný lístok (PDF)
Na stiahnutie - Prihlasujem sa na birmovku (PDF)

horeKeďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech (čiže žiadostivosť), Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili (KKC 297).

Sviatosť zmierenia (spoveď) vysluhujeme vo všedné dni večer pred sv. omšami od 17,30 do 18,00 hod. (podľa potreby aj po sv. omši). Vo štvrtok pred prvým piatkom a v prvý piatok už od 17,00 hod. V nedeľu, kedy každého kresťana katolíka zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši, spovedáme pred večernou sv. omšou od 17,30 do 18,00 hod.


hore
„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)

 

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav. Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu. Nejde o posledné pomazanie, ako sa mnohí domnievajú.

 

Sviatosť vysluhujeme:

individuálne - doma alebo v nemocnici. O jej udelenie môžete požiadať na telefónnom čísle farského úradu alebo osobne.


Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť:

stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece.

Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať pri chorom v modlitbe.

 

Hromadne - vysluhujeme pomazanie chorých počas svätej omše pred Vianocami a Veľkou nocou. Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok života, alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Upresnenie je ohlásené vo farských oznamoch.

 

Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.

hore


 


VSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV pred uzavretím sviatosti manželstva

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.


AKO POSTUPOVAŤ ?

Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.

V najbližšom čase po zapísaní termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu.


K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom FÚ, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré.
 • Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka. Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
 • Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).
 • V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania) neprijali, problémy narastú. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o približnom, nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Treba prípravu aspoň na pripustenie k svätému prijímaniu. Birmovka nie je podmienkou k sobášu.     Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad do Bratislavy. Preto priveďte so sebou aj dvoch svedkov (nemusia to byť tí istí ako budú na sobáši) starších ako 18 rokov, ktorí podpíšu Vašu žiadosť.     
 • Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí xerokópia, netreba ju overovať notárom). Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.     
 • Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov.
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“. 

Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.

Pri spísaní cirkevnej zápisnice dostanete formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktorý si vyplníte (strojom) a spoločne odovzdáte na štátnu matriku (viď adresa), kde si okrem tejto žiadosti zoberte OP a rodné listy.

 • v prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva. (stačí jeden z manželov s OP)

   

Miestny úrad - Matričný úrad
Šíravská 7, prízemie v pravo

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:45-12:00; 12:45-16:45
Streda: 7:15-12:00; 12:45-16:15
Piatok: 7:15-10:00


 

Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.

Snúbenci potom majú absolvovať 3 stretnutia, na ktorých sa preberie a vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Táto predmanželská náuka býva na farskom úrade v dohodnutom termíne. Okrem toho je potrebné absolvovať jedno stretnutie v evanjelizačnom dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 3, posledný štvrtok v mesiaci, 17.00 hod. na tému „Úcta k životu a zodpovedné rodičovstvo“.

Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám všetky termíny nemusia vyhovovať.

Je vhodné, ak si snúbenci absolvujú v tomto období aj jedno stretnutie, ktoré sa vyžaduje pred krstom dieťaťa. Dostanú potvrdenie o absolvovaní tejto prípravy. Potom majú menej starostí po pôrode, keď sa treba starať o dieťatko, a nemusia od neho odbiehať na predkrstnú prípravu. Predkrstnú prípravu si možno osobne dohodnúť.


POZOR ! ! !
V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.


 

Na stiahnutie - Sobášny lístok (PDF)

Štruktúra sobášneho obradu (PDF)

hore


 

Posvätný stav

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát), (KKC 1536).

Podmienky:

sviatosť posvätného stavu je vysluhovaná tým, ktorých pre túto službu povoláva Pán. Na základe rozpoznaných znakov povolania musí byť predtým absolvovaná duchovná formácia v kňazskom seminári a teologické štúdium na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej Bohosloveckej Fakulte Univerzity Komenského.

 

http://www.frcth.uniba.sk

http://paulus.frcth.uniba.sk/new/seminary/seminary.html