Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeľa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 19. júla 2009

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO Ú?ASTNÍKY MŠE SVATÉ SE SVATÝM OTCEM BENEDIKTEM XVI. V BRN? A POKYNY K VYPLN?NÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY

Kdy: Ned?le 27. zá?í 2009 v 10 hodin.

Kde: Mezinárodní letišt? BRNO -Tu?any.

Místenky: Z d?vodu klidného pr?b?hu zapl?ování sektor? v prostoru mše svaté je t?eba objednat místenky pro ú?astníky bohoslužby se Svatým otcem; pro n?které skupiny v??ících (ministranti, mládež, rodiny s malými d?tmi) budou vyhrazeny samostatné sektory (sektory pro mládež budou v blízkosti p?ístupové cesty, aby bylo možno po skon?ení programu stihnout p?esun do Staré Boleslavi).

Jmenovky: Vybrané skupiny (kn?ží a jáhni, ministranti ur?ení jako asistence p?i podávání sv. p?ijímání, vozí?ká?i a jejich doprovod) budou v tzv. ?ervené VIP-zón?, do níž budou vpušt?ni pouze po p?edložení jmenovky a pr?chodem bezpe?nostními ochrannými rámy. Proto je t?eba, aby každý uvedl jméno, p?íjmení a jednozna?nou identifikaci (datum a místo narození, ?íslo OP).

Objednávka místenek a jmenovek: Vypln?ný formulá? zašlete do 7. srpna 2009 na ?eskou biskupskou konferenci poštou (adresa: Eva Renzová, ?eská biskupská konference, Thákurova 3, CZ-160 00 Praha 6) nebo elektronicky (e-mail: renzova@cirkev.cz a v kopii vitzatloukal@gmail.com ).

Závazná objednávka ve formátu xls je k dispozici na stránkách www.biskupstvi.cz/papezvbrne.

Místenky, jmenovky a podrobné informace budou rozeslány v prvé polovin? zá?í.

Koncelebrace kn?ží: Kn?ží si ke koncelebraci vezmou s sebou bílou albu (humerál, cingulum) a zelenou štolu.

Asistence p?i podávání sv. p?ijímání: Pro podávání sv. p?ijímání v Brn? je t?eba získat 500 kn?ží (jáhn?) a 500 asistent?, kte?í budou vybaveni deštníky ve vatikánských barvách. Asistenty budou starší ministranti (v?k minimáln? 16 let) v jednotném klasickém ?ernobílém oble?ení (komže a rocheta).

Doprava:

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: Pro autobusy s poutníky bude zajišt?no parkování ve vzdálenosti 1,5 – 4 km od areálu letišt?.

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA: Organizáto?i prosí, aby poutníci v maximální mí?e využili hromadných dopravních prost?edk?. Plán odstavných parkoviš pro osobní auta bude zve?ejn?n po schválení dopravn? inženýrského rozhodnutí. Po?ítá se však s v?tší vzdáleností od místa konání bohoslužby. Z t?chto parkoviš bude zajišt?na kyvadlová doprava.

VLAKOVÁ DOPRAVA: Budou posíleny b?žné vlakové spoje, navíc budou vypraveny zvláštní vlaky. Jízdní ?ád posílených i mimo?ádných spoj? bude zve?ejn?n za?átkem srpna na webových stránkách www.navstevapapeze.cz a bude k dispozici ve farnostech u duchovních správc? v podrobných informacích na za?átku zá?í. Nádraží Brno-Slatina a nádraží Šlapanice u Brna jsou cca 2,5 km od místa konání bohoslužby.

KYVADLOVÁ DOPRAVA: Bude zajišt?na z odstavných parkoviš pro osobní automobily a z centra Brna. Vzhledem k dopravním omezením a p?edpokládaným ?ekacím dobám je nutné plánovat p?íjezd s dostate?ným p?edstihem.

P?ístup do sektor?: Areál letišt?, kde se bude bohoslužba konat, bude v ned?li 27. zá?í otev?en od 4 hodin ráno; od 6:30 za?ne spole?ný program. Vstup do ?ervené VIP-zóny bude ukon?en v 9:30 hodin – bez výjimek!

Místa k sezení: Do sektor? (mimo ?ervenou VIP-zónu) je možno vzít si s sebou vlastní skládací židli?ky.

Velkoplošné obrazovky: V areálu bude umíst?no n?kolik velkoplošných obrazovek.

Hygienické zázemí: V areálu bude umíst?no dostate?né množství mobilních WC.

Ob?erstvení: P?ed vstupem do areálu budou umíst?ny prodejní stánky s ob?erstvením.

Zdravotní služba: Ve všech sektorech areálu bude p?ipravena zdravotní služba.

Podrobné informace v?etn? mapky s vyzna?enými možnostmi parkování a plánku prostoru konání mše svaté budou zaslány spolu s místenkami a jmenovkami.

Prosíme, sledujte webové stránky

www.navstevapapeze.cz

http://www.biskupstvi.cz/papezvbrne

kde jsou uve?ej?ovány aktuální informace.

 

 

 

naspä