Rímskokatolícka cirkev farnos Bratislava—Vrakuňa    

  Dnes je Nedeľa, 22. september 2019, meniny má Móric

 vrakuna.eu 

          Úvod           Kontakt  

  Farský úrad
  Kostol & Bohoslužby
  Nedežné oznamy
  Úmysly sv. omší
  Pastoračné centrum
  Vrakunské zvesti
  SPES 2%
  Na stiahnutie
  Fotogaléria
  Farská knižnica
  Zaujímavé linky

 

 

OZNAMY 28. júna 2009

 

1. Slávnos apoštolov sv. Petra a Pavla

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú slúžené nasledovne:

Ráno 6,30 hod.; dopoludnia 10,00 hod. a 16,00 ; 17,00 (ma?.); 18,00 hod.           

 

2. Svätopeterský halier

Pod?a nariadenia ABÚ v Bratislave vykonáme na slávnos apoštolov sv. Petra a Pavla pri všetkých sv. omšiach t.j. v pondelok, tradi?nú zbierku na potreby sv. Stolice - „Halier sv. Petra“. Touto zbierkou umož?ujeme sv. Otcovi prejavi lásku tým najbiednejším a tým, ktorých postihlo nešastie a prírodné katastrofy. Vopred úprimné Pán Boh zapla.

 

3. Pozvanie

V pondelok na slávnos sv. apoštolov Petra a Pavla a z príležitosti ukon?enia Roku sv. Pavla, bude Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup o 17,00 hod. predseda svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Taktiež vo štvrtok 2. júla  bude otec arcibiskup o 17,00 hod. v Katedrále slávi sv. omšu, na konci ktorej bude Eucharistická adorácia. Po?as celého Roku k?azov bude každý prvý štvrtok v mesiaci vždy o 17,00 hod.  v katedrále  sv. omša s otcom arcibiskupom spojená na konci s Eucharistickou adoráciou za duchovné povolania. Všetci ste srde?ne pozvaní!

 

4. Prvý piatok mesiaca

Na tento týžde? pripadne aj prvý piatok mesiaca. Spovedáme denne pod?a zaužívaného poriadku a tiež pod?a našich možností. Ak je potrebné spovedáme aj po sv. omši. Vo štvrtok a piatok sa možno vyspoveda už od 16,30 hod. popoludní. Spovedanie chorých po domácnostiach k prvému piatku vykonáme pod?a zaužívaného poriadku. Nahláste prosím meno, adresu a telefónne ?íslo a tiež meno kontaktnej osoby v sakristii kostola u pána kostolníka.

 

5. Fatimská sobota

V sobotu 4. júla 2009 po rannej sv. omši, ktorá za?ína o 7,00 hod. sa stretneme pri modlitbe          sv. ruženca v duchu fatimskej výzvy. Tešíme sa na spolo?enstvo modlitby rodín a mladých.

 

6. Slávnos sv. Cyrila a Metoda

Na budúcu nede?u 5. júla 2009 pripadne slávnos sv. vierozvestov Cyrila a Metoda. Sv. omše budú o 7,30; 8,30 (ma?.); 9,45; 11,00; 18,00 hod.

 

7. Zmena bohoslužobného poriadku

Pripomíname Vám, že v mesiacoch júl a august, ktoré sú ?asom dovoleniek sv. omše vo všedný de? pondelok až piatok ráno o 6,30 hod. nebudú!!!

 

8. Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Rímskokatolícky farský úrad v meste Leon v Mexiku oznamuje, že naša farní?ka Jana Šramková, dcérou Pavla a Žofie r. Walczyszyn, narodenej 29. januára 1985 v Bratislave, bude uzatvára sviatostné manželstvo v Leone v Mexiku s Erickom Danielom Montalvo Salgado, syn Jose Guadalupe Montalvo Guerrero a Maria Luisa r. Martinez , narodený 25. júla 1985 v . Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade. 

 

9. Medžugorie

Tí, ktorí ste sa prihlásili do Medžugoria, budú ma informa?né stretnutie 5. júla 2009 o 16,00 hod v miestnosti pod kostolom. Prinies si 166,60 EUR /154 EUR poplatok, 12,60 poistné/.

 

10. Bakalársky študijný program

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára v akademickom roku 2009/2010 bakalársky študijný program Riadenie cirkevných a neziskových organizácií, externá forma. Absolventi získajú poznatky zo základov riadenia ?udí a organizácií, plánovania, riadenia procesov i financovania cirkevných a neziskových inštitúcií a vzdelanie v hlavných teologických disciplínach. Termín podania prihlášok: do 31.7.2009. Prijímacie konanie sa uskuto?ní v septembri 2009. Podrobnosti nájdete na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

 

 

 

naspä